Foto
ART. 1: Geldigheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen
Richards KUNSTinLIJSTEN, gevestigd aan de Noorderhaven 61 te Groningen, hierna te noemen Richards
en wederpartij.
ART. 2: Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden.
Richards aanvaardt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden
slechts, indien dit uitdrukkelijk c.q. schriftelijk is overeengekomen.
ART. 3: Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De opgegeven prijzen gelden inclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Richards, zijn aan wijzigingen onderhevig voorafgaand
bericht. Zij binden Richards niet.
ART. 4: Aanbetaling.
Richards is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te
vragen. Indien door wanprestaties van Richards de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de koper het
recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze
voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het vooruitbetaalde bedrag
deel uitmaakt.
ART. 5: Emballage.
Indien noodzakelijk, wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. Richards kan niet
instaan voor enige beschadiging of verlies, indien de wederpartij het advies betreffende het gebruik van
de emballage niet opvolgt.
ART. 6: Overeenkomst.
6-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of de uitvoering van werk, wordt eerst
bindend voor Richards door haar uitdrukkelijke bevestiging.
6-2 Elke met Richards aangegane overeenkomst bevat de bindende voorwaarde, dat haar van
voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter harer beoordeling.
6-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren enz., alsmede
gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. worden door Richards bij de aanbieding
geheel vrijblijvend verstrekt en maken geen onderdeel uit van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk
overeengekomen.
ART. 7: Leveringstermijnen.
7-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de
verwachting dat er geen beletselen voor Richards zijn de goederen te leveren. Overschrijding van de
leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.
7-2 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever
zijn afgenomen, staan de goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen tot 2
jaar na afgesproken ophaaldatum. Hierna worden de goederen eigendom van Richards
ART. 8: Transportrisico.
8-1 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de
opdrachtgever.
8-2 Bij aankomst van de goederen dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat, waarin de
goederen verkeren. Indien dan blijkt, dat schade is toegebracht aan goederen of materialen, dient hij
alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen.
ART. 9: Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Richards binden deze
laatste niet, voorzover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit
verband te beschouwen alle werknemers, die geen procuratie hebben.
ART.10: Aansprakelijkheid.
10-1 Richards Is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct
of indirect gevolg van:
a. overmacht, zoals verder in deze Voorwaarden omschreven;
b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel
andere personen, die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
10-2 Richards is slechts aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt, voor schade aan het werk,
hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of de eigendommen van opdrachtgever
en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van Richards of van hen, die door Richards tewerk
zijn gesteld.
10-3 Richards zal nimmer gehouden zijn de geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een
opdrachtgever te vergoeden.
10-4 Tentoonstellingen van objecten in een aan Richards toebehorende ruimte geschieden altijd voor
rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
10-5 Richards is ten hoogste aansprakelijk tot een waarde gelijk aan de overeengekomen prijs van de
bewerking van het object.
10-6 Tijdens het verblijf van achtergelaten inlijstwerk bij Richards dient het achtergelaten werk te zijn
verzekerd door opdrachtgever
ART.11: Expositie.
Richards draagt zorg voor het ophangen van de te exposeren objecten. De daarvoor bestemde ruimte
moet de nodige aansluitingpunten op het elektriciteitsnet hebben. De opdrachtgever dient zorg te
dragen voor een goede verlichting van het door Richards te monteren object. Richards dient
ruimschoots in de gelegenheid gesteld te worden de objecten te monteren. Zij is niet aansprakelijk voor
de juiste uitvoering van het geheel, indien de opdrachtgever de hem toebedeelde werkzaamheden
niet of niet op tijd uitvoert.
ART.12: Kwaliteiten.
12-1 Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen, kan Richards volstaan met de
levering van de normale handelskwaliteit.
12-2 De beoordeling van de vraag, of Richards voor wat betreft de goederen en/of diensten aan haar
werk heeft voldaan, is beperkt tot de technische uitvoering daarvan, de esthetische waarde van het
werk blijft buiten beschouwing.
ART.13: Retentierecht.
Wanneer Richards goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen
onder zich te houden tot voldoening van alle kosten, die zij gemaakt heeft ter uitvoering van de
opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid
heeft gesteld. Richards is gerechtigd die in zijn eigendom verblijvende goederen na een periode van zes
maanden te verkopen ter verkrijging van de haar toebehorende gelden. Mogelijke overschotten zullen
worden verrekend met de opdrachtgever.
ART.14: Reclame.
14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na levering van de goederen deze grondig te inspecteren op
gebreken en bij aanwezigheid daarvan Richards terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de
opdrachtgever niet binnen 8 dagen na levering wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever
geacht met de staat, waarin het geleverde verkeert, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14-2 Richards dient in staat te worden gesteld reclames te onderzoeken. Indien reclames naar haar
oordeel juist zijn, zal te harer oordeel een billijke schadevergoeding worden betaald tot ten hoogste de
factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij dat de geleverde goederen gratis worden
vervangen na terugzending van de gereclameerde goederen. Richards is niet tot verdere schade- of
kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
ART.15: Meer- en minderwerk.
15-1 Het werk omvat alleen datgene, wat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
15-2 Meer- en minderwerk, voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk
opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
ART.16: Verplichtingen van de opdrachtgever.
16-1 De opdrachtgever zorgt ervoor, dat Richards op tijd kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, een en ander op
aanwijzing van Richards
b. over aansluitende toegang tot het gebouw en/of de kamers, waarin het
werk moet worden uitgevoerd (personeel van de opdrachtgever of de
benodigde sleutels);
c. voldoende gelegenheid voor aan- c.q. afvoer en opslag van materialen,
werktuigen e.d., waaronder gebruik van liften;
d. tekeningen van de ligging van buizen, kabels en leidingen.
16-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak te maken op vergoeding, om gas, water en
elektriciteit, evenals opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen.
16-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen dan wel de uitvoering van
bepaalde werkzaamheden aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer,
dan wel niet tijdige uitvoering daarvan.
16-4 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat Richards de door haar uit te voeren werkzaamheden
aansluitend (in tijd) kan uitvoeren. Voor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden en de
daaruit voortvloeiende kosten kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.
16-5 Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren,
waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Richards voortvloeiende
schaden en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
ART.17: Eigendomsvoorbehoud.
17-1 Zolang Richards geen volledige betaling betreffende een overeenkomst van partijen met
betrekking tot een koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de goederen, hetzij verwerkt, hetzij
onverwerkt, eigendom van Richards
17-2 Het eigendomsvoorbehoud van Richards blijft bestaan, indien zij uit andere hoofde enige vordering
op de opdrachtgever heeft.
17-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder
mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden, b.v. bankinstellingen,
door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de
opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
ART.18: Overmacht.
Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en/of andere natuurrampen, belemmering door
derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer,
oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies
of beschadiging van de goederen bij transport naar Richards of naar de opdrachtgever, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en
ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Richards, dan wel in de middelen van
vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in
de feitelijke omstandigheden met zich mee brengen, leveren voor Richards overmacht op, die haar
ontheffen van haar verplichting tot levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op
schadevergoeding van welke aard ook kan doen gelden. Richards is in dergelijke gevallen gerechtigd
om de koopovereenkomst te annuleren dan wel op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de
buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Dit alles te harer eigen beoordeling.
ART.19: Prijzen.
19-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting
geldende prijzen. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Richards
niet. Indien na de overeenkomst de lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan,
ook al geschieden deze als gevolg van al bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan zullen
deze worden doorberekend.
19-2 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk
met de hoofdsom.
ART.20: Wanprestatie en ontbinding.
20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reëel in gebreke
zijn, zonder dat een ingebrekestelling wordt vereist. Onverminderd het bepaalde in het B.W. zal Richards
in geval van wanprestatie ook het recht hebben om de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze
geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Zulks ter hare keuze.
20-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Richards eveneens, indien de opdrachtgever in
staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij
surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn
genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen,
of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle
vorderingen, die zij op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
ART. 21: Betaling.
21-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders
overeen is gekomen.
21-2 Richards is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door haar is
ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de
dag van verzending van de nota(‘s).
21-3 Richards is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet- betaling veroorzaakt, te vorderen.
21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van EU 50,00. Uit
het enkele feit, dat Richards zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
ART.22: Toepasselijk recht.
Op alle door Richards gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in
Nederland te zijn gesloten, c.q. verricht.
ART.23: Geschillen.
Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de
Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Richards indien deze dit wenst, aanhangig worden
gemaakt voorzover deze daartoe wettelijk bevoegd is.